ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯของโรงเรียนสามัคคีฯ
1.การรับนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.74 KB
2.การขอย้ายเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.54 KB
3.การขอย้ายออกนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.56 KB
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.32 KB
5.การขอลาออก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.29 KB
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.53 KB
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.46 KB
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.08 KB