ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

วนิดา ตั้งเตชานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวลัดดาวัลย์ ศักดิ์ธรรมเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุวรรณา เขียวอาสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอมรรัตน์ บรรดาศักดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวมณีรัตน์ ฉ่ำศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจันจิรา ดาเลิศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววิภาวรรณ วงศ์จันดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2