ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายฐากูร เรือนสิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาฬวัลย์ พูลแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุพัชรี โคตคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกนกณดา สุขแสวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจุฑาทิพย์ หยวกวิ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

กิตติกา สามัญทิตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5