ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ค. 61 ชดเชยวันเฉลิมพระชนม์มายุร.10
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทย
20 ก.ค. 61 ตักบาตรวันศุกร์
05 ก.ค. 61 ส่งแผนการสอนวันสุดท้าย
29 มิ.ย. 61 ตักบาตรวันศุกร์
28 มิ.ย. 61 วันสถาปนาลูกเสือ
26 มิ.ย. 61 วันต่อต้านยาเสพติด
22 มิ.ย. 61 ส่งผลอ่าน-เขียนครั้งที่1
20 มิ.ย. 61 ประเมินอ่าน-เขียนครั้งที่1
15 มิ.ย. 61 ส่งแบบคัดกรองนักเรียน
14 มิ.ย. 61 ไหว้ครู/เลือกตั้งสภานักเรียน
06 มิ.ย. 61 ถึง 08 มิ.ย. 61 นิเทศภายในครั้งที่1
28 พ.ค. 61 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
25 พ.ค. 61 ตักบาตรวันศุกร์
24 พ.ค. 61 ส่งแบบสรุปการประชุมผู้ปกครอง
22 พ.ค. 61 นักเรียนเลือกชุมนุม
18 พ.ค. 61 ส่งรายชื่อชุมนุม
16 พ.ค. 61 เปิดเรียน
15 พ.ค. 61 ประชุมประจำเดือน
13 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1