ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 2 การแต่งตั้งผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี(สำรองและสามัญ) ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 839.33 KB
คำสั่งที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
คำสั่งที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานเปิดรั้งโรงเรียน (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.68 MB
คำสั่งที่ 5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
คำสั่งที่ 6 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 958.04 KB
คำสั่งที่ 7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 677.78 KB
คำสั่งที่ 8 การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
คำสั่งที่ 9 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.88 KB
คำสั่งที่ 10 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต ครั้งที่ 22
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1014.72 KB
คำสั่งที่ 11 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 790.95 KB
คำสั่งที่ 12 การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 397.12 KB
คำสั่งที่ 13 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.07 KB
คำสั่งที่ 14 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411.52 KB
คำสั่งที่ 78/2561 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ พัฒนาและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
คำสั่งที่ 15 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.71 MB
คำสั่งที่ 16 เวรรักษาการณ์ประจำเดือนมีนาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 958.34 KB
คำสั่งที่ 17 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
คำสั่งที่ 18 การแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนในโครงการ EDP (รอบที่ 2 )
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 588.01 KB
คำสั่งที่ 19 แต่งตั้งครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 579.98 KB
คำสั่งที่ 20 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 905.27 KB
คำสั่งที่ 21 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 481.96 KB
คำสั่งที่ 22 แต่งตั้งคณะครูดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
คำสั่งที่ 23 แต่งตั้งนายทะเบียนสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.86 KB
คำสั่งที่ 30 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.36 MB
คำสั่งที่ 36 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
คำสั่งที่ 34 แต่งตั้งครูประจำชั้นปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 656.65 KB
คำสั่งที่ 37 แต่งตั้งคณะกรรมการในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 946.59 KB
คำสั่งที่ 38 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 792.61 KB
คำสั่งที่ 42 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่และงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1014.66 KB
คำสั่งที่ 43 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ PLC
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB
คำสั่งที่ 46 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
คำสั่งที่ 50 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB
คำสั่งที่ 53 แต่งตั้งคณะกรรมการวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
คำสั่งที่ 54 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
คำสั่งที่ 55 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.56 MB
คำสั่งที่ 57 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB
คำสั่งที่ 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
คำสั่งที่ 60 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
คำสั่งที่ 62 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 6 (อำเภอคลองหลวง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB