ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 (4 ชั้น )
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 8,797,118
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 2,590,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 305,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 35,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โดมอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 3,500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,483,100
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน อบจ.( 4 ชั้น 18 ห้อง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559-2560
งบประมาณ : 16,450,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมชายแบบ 6/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559-2560
งบประมาณ : 556,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหญิงแบบ 6/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559-2560
งบประมาณ : 488,000
เพิ่มเติม..