ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางถนอมกิจ พรมเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวีรวรรณ เล็กวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางกิ่งกมล เพียราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางธมลวรรณ ศรีบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสฤณี ผิวผ่อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจินตหรา มีครองแบ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปรียานุช เมืองมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปาริษา นาคนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

โชติกา ชมสาร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพัทธนันท์ ปิตะแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1