ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอารี อดิเรก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกษิญา ประยูรชาญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2