ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิศักดิ์ จู๊ดทรัพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

กวีทัศน์ อะโสต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4