ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อมรรัตน์ วิจตร์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญญาเชษฐ์ ดุริยางค์พันธุ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ดวงฤทัย ชัยพิศาล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุพิชญา โพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รินรดา พรมมา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิชญ์นรี เมธมุธา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สิริธัญญา เกิดละออ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อรวรรณ บุญพันธุ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณัฐพล สมบูรณ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พีรดา พวงกิจจา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/3