ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางสาวยุวดี ไขมีเพชร
ครู คศ.1

นางสาวชฎาพร สายด้วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1