ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ดุจดาว โตบางป่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารี อดิเรก
หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานวิชาการ

นางวีรวรรณ เล็กวงษ์
หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานงบประมาณ

นางลัดดาวัลย์ ศักดิ์ธรรมเจริญ
หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล

นางกิ่งกมล เพียราช
หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบริหารทั่วไป