ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
สร้างทักษะให้กับผู้เรียน  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย

          1.       นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน และนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือโอกาศทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

    2.      จัดการเรียนการสอน โดยยึดแนวทางและนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา

    3.      พัฒนาผู้เรียนในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ

    4.      จัดกิจกรรมการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน

    5.      ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา

    6.      จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษา

    7.      ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานอยางหลากหลาย เต็มศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ

    8.   ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ