ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเรวัติ สินอยู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนวัฒน์ วงศ์เทพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจิรนันท์ นาคสุขศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1