ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจินตนา กลิ่นทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรชัย ใจดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุภาพร หร่ายสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิมลภัทร์ ชัยฤกษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอรญา ศรีงาม
ครูอัตราจ้าง(งบ อบจ.)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3