ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

พุทธศักราช  2554

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษา

120

120

120

120

120

120

สุขศึกษาและพละศึกษา

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพ ฯ

40

40

40

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

40

40

40

80

80

80

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษา

จัดเพิ่มเติมความพร้อมและจุดเด่น

- ช่วงชั้นที่ 1 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

- ช่วงชั้นที่ 2   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

 

 

40

-

 

 

40

-

 

 

40

-

 

 

-

40

 

 

-

40

 

 

-

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

   -   ลูกเสือ-เนตรนารี

40

40

40

40

40

40

   -   ชุมนุม

30

30

30

30

30

30

   -   แนะแนว

40

40

40

40

40

40

   -   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

10

10

10

10

10

10

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง / ปี

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีละ 120 ชั่วโมง และนั้นเป็นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
     ระดับประถมกษา ( ป.1-6 ) รวม6 ปีจำนวน 60 ชั่วโมง